preloader

Abishekam / Upayam

Regular Abishekam & Upayam

Shri Sidhi Vinayagar (Ganesh)
 • Chaturthi day (monthly) – 10:30 am
 • Sankada Hara Chaturthi Day (monthly) – 10: 30am
Shri Venkatesa Balaji
 • Ekadashi (monthly) – 8:30 am
Shri Balakathirgama Murugan
 • Karthigai (monthly) – 10:30am
Shri Kailasanathar (Lord Shiva)
 • Prathosam (monthly) – 5:30pm
Shri Bairavar
 • Theipirai Ashtami (monthly) – 5:30pm
Shri Natarajar
 • 06/01/23 – Arudra Darshan – 10:30am
 • 05/03/23 – Nadesar Abishekam – 10:30am
 • 11/05/23 – Nadesar Abishekam – 10:30am
 • 26/06/23 – Aani Uthiram – 10:30am
 • 29/08/23 – Aavani Ornam -10:30am
 • 28/09/23 – Pournami Nadesar Abishekam – 10:30am
 • 27/12/23 – Nadesar Abishekam Arudra Darshan – 10:30am